ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Σήμερον εξέλαμψεν ... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Today has shown forth ...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Σήμερον εξέλαμψεν ..., ήχος πλ. β´
Δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού 
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Κανονάρχης: Αθανάσιος Σαρακίνης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
Today has shown forth ..., Plagal Second Tone
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
Canonarches: Athanasios Sarakinis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012