ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Μοναστών τα συστήματα ... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), The orders of monastics ...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Μοναστών τα συστήματα ..., ήχος δ´ λέγετος
Στιχηρά προσόμοια στο Κύριε εκέκραξα, σε αργό ειρμολογικό μέλος
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
The orders of monastics ..., Fourth Tone legetos
Stichera prosomoia to the Lord, I have cried in slow eirmological chant
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012