ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ει τον σταυρόν υπομένεις / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Even If You Endure The Cross

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Ει τον σταυρόν υπομένεις, ήχος α΄ εκ του κε
Οίκος πρώτου κοντακίου κατά την αγία και Μεγάλη Παρασκευή
ποίημα Ρωμανού Μελωδού
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ. Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 7. Αφιέρωμα στον Ρωμανό Μελωδό

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
Even If You Endure The Cross, First Tone from ke
Oikos from the first kontakion of the Holy Friday's service
Text by Romanos Melodos
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Aggelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 7. Tribute to Romanos the Melodist