ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Μύροις παροικήσας αισθητώς... / Daniel Danielides (1880-1951), Having dwelt at Myra...

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Μύροις παροικήσας αισθητώς... , ήχος β´
Στιχηρό προσόμοιο στο Κύριε εκέκραξα
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος». Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Άγιος Νικόλαος, Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το κλέος των Πατέρων. Αθήνα 2008

Daniel Danielides (1880-1951), 
Having dwelt at Myra..., Second Tone
Sticheron prosomoion to the Lord, I have cried unto you...
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS. Choir master: Constantinos Angelidis
From the CD: Saint Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia. The Renown of Fathers. Athens 2008