ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Άνωθεν οι προφήται / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), From Above the Prophets Foretold of You

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Άνωθεν οι προφήται, ήχος βαρύς του μαλακού διατόνου
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 2, Αθήνα 2015

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
From Above the Prophets Foretold of You, Plagal Third Tone (Grave) of the soft diatonon
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 2, Athens 2015