ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ευλογήσατε τον Κύριον, ον υμνούσιν εν υψίστοις / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Bless the Lord, o choir of Archangels who praise Him in the Heavens

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Ευλογήσατε τον Κύριον, ον υμνούσιν εν υψίστοις, ήχος α´ 
Στίχος από τον Λατρινό πολυέλεο στην εορτή των Αρχαγγέλων
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
Bless the Lord, o choir of Archangels who praise Him in the Heavens, First Tone
Verse from the Polyeleos of Latros, sung at the Feast of the Archangels
Chanting: The Greek Byzantine Choir. Choir master: Lykourgos Angelopoulos