ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω..., Τί Σοι προσενέγκωμεν Χριστέ... / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Come, let us greatly rejoice..., What shall we offer Thee, O Christ...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.),
Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω..., Τί Σοι προσενέγκωμεν Χριστέ..., ήχος β´
Στιχηρά ιδιόμελα του Μεγάλου Εσπερινού των Χριστουγέννων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Α´» - Ύμνοι των Χριστουγέννων, . Άγιον Όρος 1995

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.),
Come, let us greatly rejoice..., What shall we offer Thee, O Christ..., Second Tone
Stichera idiomela of the Great Vesper of Christmas
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
From the CD: "The Vatopedi Musical Bible I" - Christmas Hymns, Mount Athos 1995