ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), Άρον σου την φωνήν..., Δεύρο ο εν πυρίνω ποτέ... / Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), Verily lift up thy voice..., Come, Elijah, who once was bone up in the flaming chariot...

Σπυρίδων Βατοπαιδινός (β´ μισό 19ου αι.), (καλλωπισμός)
Άρον σου την φωνήν..., Δεύρο ο εν πυρίνω ποτέ... ..., ήχος πλ. α´
Στιχηρά προσόμοια Αινών της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως σε αργό ειρμολογικό μέλος
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Α´» - Ύμνοι των Χριστουγέννων, . Άγιον Όρος 1995

Spyridon of Vatopedi monastery (2nd half of 19th c.), (embellishments)
Verily lift up thy voice..., Come, Elijah, who once was bone up in the flaming chariot... Plagal First Tone
Stichera Prosomoia of the Praises (Ainoi) of the Sunday before the Nativity of Christ, in slow heirmological chant
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
From the CD: "The Vatopedi Musical Bible I" - Christmas Hymns, Mount Athos 1995