ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), O Lord, in the light of your visage

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου, ήχος βαρύς 
Μέλος στη Μεταμόρφωση του Κυρίου (εξήγηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος)
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Χοράρχης: Λυκούργος Αγγελόπουλος

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
O Lord, in the light of your visage, Grave Tone
Chant from the Feast of Transfiguration (explained by Chourmouzios Chartophylax)
Chanting: The Greek Byzantine Choir. Choir master: Lykourgos Angelopoulos

"Κύριε, εν τω φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν τω ονόματι σου αγαλλιάσονται όλην την ημέραν, αλληλούϊα"