ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Κύριε εκέκραξα, αγιορείτικο / O Lord, I have cried unto Thee... (according to the athonite tradition)

Κεκραγάριον (αγιορείτικο), ήχος πλ. δ´
Ψάλλουν οι Δημήτριος Φακίνος και Νεκτάριος Αδάμ

O Lord, I have cried unto Thee... (according to the athonite tradition) 
Chanting: Dimitrios Fakinos and Nektarios Adam