ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Χαίροις οσίων Άθω πληθύς ... / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Rejoice, the Host of the Holy Ones of Athos ...

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Χαίροις οσίων Άθω πληθύς ..., ήχος πλ. α´, τετράφωνος
Προσόμοια εις τον στίχον σε αργό ειρμολογικό μέλος με καλωπισμούς
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Rejoice, the Host of the Holy Ones of Athos ..., Plagal First Tone, tetraphonos
Prosomoia at the verse in slow heirmological chant with embellishments
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
Canonarches: Athanasios Sarakinis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012