ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Την οικουμένην... / Daniel Danielidis (1880-1951), The inhabited world...,

 Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Την οικουμένην... , ήχος πλ. δ´
Εκλογή «εις τον άγιον Νικόλαον»
Μονωδία: Σωκράτης Αρπακουλάκης και Χρίστος Τσάλλος
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος». Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Άγιος Νικόλαος, Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το κλέος των Πατέρων. Αθήνα 2008

Daniel Danielides (1880-1951), 
The inhabited world..., Plagal Fourth Tone
"Selection" to St Nicholas
Solos by Socrates Arpakoulakis and Christos Tsallos
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS. Choir master: Constantinos Angelidis
From the CD: Saint Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia. The Renown of Fathers. Athens 2008