ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Απολυτίκιο αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, αγιορείτικο / Apolytikion of Saint John Chrysostome, Athonite Traditional

Απολυτίκιο αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, πλ. δ´ τρίφωνος
κατά την αγιορειτική παράδοση
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 1600 χρόνια από την κοίμησή του, Αθήνα 2007

Apolytikion of Saint John Chrysostome, Plagal Fourth Tone triphonos
according to the athonite tradition
Chanting: The TROPOS byzantine choir. Choirmaster: Constantinos Angelidis
From the CD: Saint John Chrysostome, 1600 years from his repose, Athens 2007