ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Την των πατέρων καλλονήν / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), The Beauty of the Fathers

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γενν. 1977),
Την των πατέρων καλλονήν, ήχος πλ. β´
Δοξαστικό του Εσπερινού του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 2, Αθήνα 2015

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977),
The Beauty of the Fathers, Plagal Second Tone 
Vespers Doxastikon of the Feast of St Athanasios the Athonite
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 2, Athens 2015