ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιος ο Θεός, Τρισάγιον (αγιορείτικο) / Holy is God (Trinity Prayer) (according to the athonite tradition)

Άγιος ο Θεός, Τρισάγιον, ήχος β´
Μέλος αγιορειτικόν
Ψάλλουν οι «Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης», χοράρχης: Γρ. Θ. Στάθης και η «Βυζαντινή Δημοτική Χορωδία Ηρακλείου», χοράρχης: Εμμ. Σουργιουδάκης

Holy is God (Trinity Prayer), Second Tone
Athonite chant (according to the athonite tradition)
Chanting: "The Maïstores of the Art of Chant", Choir Master: Gr. Th. Stathis and the "Byzantine Municipal Choir of Herakleion", Choir Master: Emm. Sourgioudakis

Από τον ψηφιακό δίσκο του Β´ Διεθνούς Συνεδρίου: «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης»,  Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003: Ψάλατε συνετώς τω Θεώ, Β´.
Παραγωγή: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Αθήνα 2003

From the CD of the Second International Congress: "Theory and Praxis of the Art of Chant", Athens, 15-19 October 2003
Production: Holy Synod of the Church of Greece and the Institute of Byzantine Musicology, Athens 2003