ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Νυν αι δυνάμεις / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Now the powers of heaven

 

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849),
Νυν αι δυνάμεις των ουρανών, ήχος βαρύς
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
Now the powers of heaven, Grave Tone
Chanting: The Choir of the Vatopedi monastery