ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Προσδέξου Αγία Τριάς ... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), Receive, All-Holy Trinity ...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Προσδέξου Αγία Τριάς ... 
Μάθημα ψαλλόμενο στην εορτή των «Αγιορειτών Πατέρων».
Ψάλλει ο Ιωάννης Χασανίδης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
Receive, All-Holy Trinity ...
Mathema chanted during the feast of the "Athonite Fathers".
Chanting: Ioannis Chasanidis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012