ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε - Δύναμις / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), All you that into Christ have been baptized

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γενν. 1977),
Όσοι εις Χριστόν - Δύναμις, ήχος α´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 1, Αθήνα 2015

Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977),
All you that into Christ have been baptized, First Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 1, Athens 2015