ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Παρθένε Πανάμωμε Θεού..., Εναπογραφόμενος Χριστέ... / Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), O All-Blameless Virgin..., By being registered, O Christ...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849) - Σπυρίδων Βατοπαιδινός (καλλωπισμός) 
Παρθένε Πανάμωμε Θεού..., Εναπογραφόμενος Χριστέ..., ήχος α´
Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως σε αργό ειρμολογικό μέλος.
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Α´ - Ύμνοι των Χριστουγέννων", Άγιον Όρος 1995

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849) - Spyridon of Vatopedi (embellishment) 
O All-Blameless Virgin..., By being registered, O Christ..., First Tone
Stichera prosomoia of Vespers of the Sunday before the Nativity of Christ, in slow heirmological chant.
Chanting: The Choir of Vatopedi monastery.
Source: From the CD "The Vatopedi Musical Bible I - Christmas Hymns", Mount Athos 1995