ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Οίκος Ααρών / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), The House of Aaron

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Οίκος Ααρών, ήχος α´
Στίχος από τον Λατρινό πολυέλεο
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

John Koukouzelis (1270-ca 1341), 
The House of Aaron, First Tone
Verse from the Latrin Polyeleos
Chanting: The byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis