ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1845/46), Νυν αι δυνάμεις των ουρανών / Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1845/46), Now the Powers of Heavens

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1845/46), 
Νυν αι δυνάμεις των ουρανών, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο π. Θεόδωρος Παπαγιάννης

Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1845/46), 
Now the Powers of Heavens, Plagal Fourth Tone
Chanting: Priest Theodor Papagiannis