ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Χριστός Γεννάται..., Μυστήριον Ξένον... / Matthew of Vatopedi (1774-1849), Christ is borning..., Wondrous Mystery...

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Χριστός Γεννάται..., Μυστήριον Ξένον..., ήχος α´
Ειρμοί της Α' και Θ' ωδής του κανόνος των Χριστουγέννων, ψαλλόμενοι ως "καταβασίαι" σε αργό μέλος
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων.
Από το CD: "Βατοπαιδινή Μουσική Βιβλιοθήκη Α´ - Ύμνοι των Χριστουγέννων"

Matthew of Vatopedi (1774-1849), 
Christ is borned..., Wondrous Mystery..., First Tone
Hirmoi of 1st and 9th canticles from the canon of Christmas, chanted as "katavasies" in slow movement
Chanting: The Choir of Vatopedi
From the CD: "The Vatopedi Musical Bible I – Hymns of Christmas"

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν