ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Παναγία Δέσποινα / Daniel Danielidis (1880-1951), Panagia, our Lady

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Παναγία Δέσποινα, ήχος βαρύς
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 2, Αθήνα 2015

Daniel Danielidis (1880-1951), 
Panagia, our Lady, Plagal Third Tone (Grave)
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 2, Athens 2015