ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Αθανάσιος (1910-1985) και Δανιήλ (1880-1951) Κατουνακιώτες (Δανιηλαίοι), Εκλογή στους Αγιορείτες Πατέρες / Athanasios (1910-1985) and Daniel (1880-1951) Danielides, Ekloge for the Athonite Fathers

Αθανάσιος Δανιηλίδης-Ξηροποταμηνός (1910-1985) και Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951),
Εκλογή στην εορτή των Αγιορειτών Πατέρων, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο Ιωάννης Παπαχρόνης
Από το CD: Ο Αγιώνυμος Άθως. Σύναξις Αγιορειτών Πατέρων. Αθήνα 2012

Athanasios Danielides-Xeropotaminos (1910-1985) and Daniel Danielides
Ekloge chant on the Sunday of Our Holy and God-Bearing Fathers Who Shone Forth on Athos, Plagal Fourth Tone
Chanting: Ioannis Papachronis
From the CD: The Holy Mountain of Athos. Synaxis of Athonite Fathers. Athens 2012