ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), Το απ᾽ αιώνος μυστήριον / Dositheos Katounakiotis (1912-1991), The Mystery from All Ages

Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), 
Το απ᾽ αιώνος μυστήριον, ήχος β´
Δοξαστικό των αίνων της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από το CD: Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος. Αθήνα 2009

Dositheos Katounakiotis (1912-1991), 
The Mystery from All Ages, Second Tone
Doxastikon of the Praises of the feast of Theotokos' Annunciation
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
From the CD: The Theotokos of Athos. Athens 2009