ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), Κανόνα πίστεως. Απολυτίκιον / Daniel Danielides (1880-1951), The measure of faith. Apolytikion

 

Δανιήλ Δανιηλίδης (1880-1951), 
Κανόνα πίστεως, ήχος δ´ χρωματικός
Απολυτίκιον 
Ψάλλεται σε σύντομο ειρμολογικό μέλος από τους Ιωάννη Αγγελίδη και Γεώργιο Τσουραπούλη και σε αργό ειρμολογικό μέλος του Δανιήλ Δανιηλίδη, από τον χορό.
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος». Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Άγιος Νικόλαος, Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Το κλέος των Πατέρων. Αθήνα 2008

Daniel Danielides (1880-1951), 
The measure of faith, Fourth Tone chromatic
Dismissal hymn
It is sung to a brief heirmological chant by Ioannis Angelidis and Georgios Tsourapoulis and to a slow heirmological chant (composed by Daniel Danielides) by the choir
Chanting: The Byzantine Choir TROPOS. Choir master: Constantinos Angelidis
From the CD: Saint Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia. The Renown of Fathers. Athens 2008